Ve všech třídách českého programu je stále zdravě rušno, atmosféra ve třídách je výborná, přátelská, přesto pracovní. Jsme moc rádi, že se děti na hodiny s českými učiteli těší a tyto hodiny jsou na naší mezinárodní škole zavedeným standardem a nedílnou součástí školního dne.
S nadšením sledujeme, jak třídy Reception i Y1 pokročily ve vzájemné spolupráci a organizaci! To je významný základ pro rozvoj znalosti mateřského jazyka. Děti trénují výslovnost na českých básničkách a říkankách, získávají slovní zásobu a při různých tvůrčích činnostech zjemňují své grafomotorické dovednosti. Lepí, stříhají, barví a hlavně vymýšlejí. Většina zvládne přečíst i zapsat písmenka (dokonce slova) české abecedy a dokonce si čtou první knížky. V tomto věku je však nejdůležitější především nadšení – a to dětem rozhodně nechybí!

V českém programu ve třídách Y2 – Y6 mají děti za sebou úspěšné pololetní přezkoušení. V každém ročníku děti odevzdaly pololetní práci, ve které měly dokázat, že umí promyslet téma, osnovu, strukturovat text a napsat jej bez chyb. V testech pak děti potvrdily, že zvládají požadavky české školy, ovládají gramatická pravidla daného ročníku a orientují se v učivu nejen českého jazyka ale také vlastivědy (průměr všech známek z předmětu český jazyk dosáhl v pololetním přezkoušení na 1. stupni hodnoty 1,47). Chyby a překlepy většinou přezkušující učitelky hodnotily jako nedostatek pozornosti při čtení zadání, občas chybějící slovní zásobu. Leckdy stačila malá nápověda, aby se děti chytly a vyřešily úlohu správně. Jsme rádi, že mají děti možnost se setkat s testovou formou přezkoušení a zažijí tzv. vážnost okamžiku.

Snažíme se zvládat svou největší výzvu a cílit na to, aby děti měly (byť v omezeném čase) možnost procvičit se v psaní, čtení a mluvení. Práce jde dobře od ruky, pokud se děti svědomitě připravují nejen ve škole, ale také doma. Moc rádi také využíváme příležitostí a bereme děti na vzdělávací výlety, výstavy, exkurze, účastníme se olympiád aj. výzev, rozvíjíme dětskou fantazii a motivujeme děti ke čtení.

Jan Prucek
Director of the Czech Programme
Norbertov