O výuce

IB Diplomma program

International Baccalaureate Diploma Programme (známý zkratkou IB DP) je vzdělávací program s mezinárodním uznáním, vedený v angličtině. Tento program je určený studentům ve věku 16 až 19 let, probíhá během posledních dvou let studia na gymnáziu a z akademického hlediska je velmi náročný. Studentům poskytuje především vyvážený studijní program, který podporuje jejich rozvoj. Závěrečné zkoušky IB Diploma programu studenty skvěle připraví na úspěšné přijetí na univerzity po celém světě.

IB Diploma Program byl vytvořen s cílem podporovat celistvý rozvoj studentů v intelektuální, společenské, emocionální i fyzické sféře. Tento program získal širokou podporu a uznání na předních světově uznávaných univerzitách. Jeho cílem je připravit studenty na efektivní účast v rychle se měnící a stále více propojené globální společnosti.

 

IB Diplomma program - studium

 

Zaměření IB Diploma Programu

 • Fyzický, intelektuální, emocionální a mravní rozvoj studentů.

 • Širokou škálu studijních předmětů – poskytnutí širokého a hlubokého stupně znalostí a porozumění prostřednictvím studia 6 předmětů.

 • Přípravu na další studium pomocí efektivního rozvoje dovedností a pozitivních postojů ke vzdělávání, které studenty připraví na budoucnost.

 • Aktivní studium alespoň 2 jazyků, rozvoj poznání a porozumění kulturám včetně té vlastní.

 • Absolvování kurzu Teorie vědění, který naučí studenty vytvářet spojitosti napříč tradičními akademickými předměty a poznáváním podstaty vědění.

 • Provedení důkladného výzkumu v oblasti studentova zájmu úhlem pohledu jedné z akademických disciplín prostřednictvím Extended essay (rozšířená esej).

 • Posílení studentova osobního rozvoje i rozvoje v oblasti mezilidských vztahů prostřednictvím kreativity, akce a služby (CAS).

Jádro IB Diploma Programu

IB Dimploma Programme obsahuje tři základní elementy, které podtrhují filozofii programu. Všichni studenti IB Diploma programu musí splnit požadavky každého ze tří elementů jádra:

1. Rozšířená esej (Extended Essay –  EE)

Po studentech je požadováno, aby provedli nezávislý výzkum prostřednictvím detailního rozboru otázky spojené s jedním z IB Diploma programu předmětů, které studují.

2. Teorie vědění (Theory of Knowledge – TOK)

Rozvíjí ucelený přístup k učení se, který sjednocuje akademické disciplíny. V kurzu kritického myšlení se studenti zabývají podstatou vědění a prohlubují si své chápání vědění jakožto lidského konstruktu.

3. Kreativita, akce, služba (Creativity, Action, Service – CAS)

Zapojuje studenty do řady aktivity vedle jejich akademického studia. Kreativita podporuje studenty, aby se zapojovali v umění a v kreativním myšlení. Akce se snaží podpořit zdravý životní styl prostřednictvím fyzické aktivity. Služba společnosti představuje prostředek seberozvíjení s přidanou akademickou hodnotou. Tyto tři proudy CAS podporují osobní rozvoj studentů i rozvoj v oblasti mezilidských vztahů prostřednictvím zkušenostního vzdělávání a umožňuje cesty k sebepoznání.

 

 

 

Kritéria výběru předmětů a splnění požadavků

 

Studenti IB Diploma programu musí studovat 6 předmětů

Tři předměty na vyšší úrovni (HL) a tři na standardní úrovni (SL). Dále musí splnit požadavky Theory of Knowledge, odevzdat procházející Extended Essay a splnit požadavky programu Creativity, Action, Service – CAS.  Studenti musí celkově získat alespoň 24 bodů ze všech předmětů, které studují.

 • Studenti si vybírají předměty z každé skupiny (Group 1 – 6), nicméně předmět z Group 6 může být nahrazen jiným předmětem z Group 1, 2, 3 a 4.

 • Předmět z Group 2 (cizí jazyky) může být nahrazen dalším předmětem v Group 1 (rodné jazyky).

 • Musí splnit všechny požadavky a zkoušky v maximálně třech zkouškových obdobích (květen, listopad). Studenti, kteří toto vše splní, získají IB Diploma.

 • Studenti, kteří studují IB Diploma program ve více Group 1 jazycích, získají bilinguální IB Diploma.

 • IB Diploma Programme zahrnuje dva roky studia, které jsou ukončeny během posledního čtvrtletí druhého roku závěrečnými zkouškami.

Časový plán IB DP
Ročník Měsíc Akce

Y11

Leden/únor

Studenti si vybírají předměty

Y11

Květen/červen

Studenti konají IGCSE zkoušky

Y11

Srpen

IGCSE výsledky jsou k dispozici

Y12

Září-červen

1. ročník IB DP

Y12

Červen

Studenti dokončí motivační dopis pro přijetí na zahraniční univerzity. Učitelé dokončí předpokládané známky (odhad výsledku zkoušek IB v dalším roce).

Y13

Říjen

Přihlášky na Oxbridge jsou odeslány

Y13

Leden

Přihlášky na ostatní univerzity jsou odeslány (UCAS, české VŠ a další)

Y13

Květen

Studenti konají zkoušky IB podle celosvětově závazného rozvrhu zkoušek vytvořeného každoročně IBO. Po vykonání poslední zkoušky  (obvykle poslední týden v květnu) už studenti nejdou zpět do školy.

Y13

5.-8. července

Výsledky IB zkoušek jsou zaslány škole a do systému UCAS (5.7.) a studentům (6.7.). Studenti se setkají individuálně s Director of Studies, IB DP koordinátorem a univerzitním poradcem.

(Y14)

Září

Škola obdrží oficiální výtisky IB Diploma studentů. Začíná proces nostrifikace, je-li zapotřebí.

 
IB DP a česká maturita

Vedení Park Lane rozhodlo, že škola bude vzdělávat studenty posledních dvou ročníků střední školy (Y12 a Y13) výhradně podle mezinárodního programu International Baccalaureate (IB), protože prioritou školy je připravit své budoucí absolventy na studium na prestižních světových univerzitách. Z tohoto důvodu nebudou na konci studia skládat českou maturitu. Zařazením češtiny do skupiny IB předmětů vyučovaných v Park Lane a možností zvolit si češtinu na vyšší úrovni budou mít studenti vůči českým vysokým školám stejně dobrou pozici jako studenti s českou maturitou. Český program tedy zůstane dále v Park Lane zachován v průběhu celého studia druhého stupně ZŠ a střední školy.

Vzdělávání studentů v obou programech (IB DP a maturita) je podle mých zkušeností časově velmi náročné, pro studenty představuje skládání obou kvalifikací značnou zátěž a stres. Tím, že se student připravuje pouze na náročné IB DP zkoušky a neztrácí drahocenný čas i přípravou na českou maturitu, si výrazně zvyšuje šanci na lepší výsledek IB DP a tím i na mnohem více studijních možností v zahraničí. Časy a data obou zkoušek se překrývají, čímž studentovi může být prakticky znemožněno jednu ze zkoušek přímo vykonat v řádném termínu.
Česká maturita (státní i profilová část) je kvalifikace výhradně česká a je projektována jako výstup pro středoškolské vzdělávací programy v rámci České republiky. IB DP již cca 50 let představuje pro drtivou většinu univerzit i zaměstnavatelů kvalitní, stabilní a celosvětově uznávaný mezinárodní výstup ze středoškolského vzdělávání. Studenti, kteří v minulosti složili IB DP zkoušky, a získali tak IB DP diplom, bez problémů pokračují ve studiu na českých VŠ a zde svá studia také úspěšně zakončují. Studenti s IB DP diplomem jsou už mnohdy českými VŠ vnímáni jako potenciálně výborní (UK, VŠE, ČVUT).

Na základě zkušeností navíc víme, že české VŠ již v mnoha případech uznávají IB diplom jako doklad o uzavřeném středoškolském vzdělání a nostrifikaci nepožadují. Nostrifikace (uznání dosaženého stupně vzdělání domácími úřady) staví legálně IB diplom na úroveň české maturity, především v souvislosti s přijímacím řízením na VŠ v ČR. IB diplom lze nostrifikovat a doporučujeme z tohoto důvodu mít v kombinaci předmětů IB češtinu na vyšší úrovni.
Víme, že pro řadu českých rodin je zachování možnosti studia na českých vysokých školách se vzděláním uznatelným domácími vysokými školami velice důležitá. Věříme, že prostřednictvím silného IB programu včetně kvalitní výuky češtiny těchto cílů v Park Lane dosáhneme, a to při efektivnějším využití času a studijního zaměření studentů v náročném IB programu.

K tématu IB Diploma a českého programu plánujeme v Park Lane další schůzky se studenty a rodiči k detailnímu objasnění zvolené strategie v Park Lane.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů mě prosím kontaktujte na jan.cihak@parklane-is.com.

Stipendijní program IB DP

Park Lane IB Diploma Programme stipendijní program nabízíme studentům středních škol, kteří odpovídají požadavkům pro zařazení do IB Diploma programu, který je zahájen ročníkem Year 12 (16-17 let). 

Další informace

 • Potenciální kandidáti na stipendium podstoupí všestranně náročné výběrové řízení, které prověří jejich znalosti (angličtina, matematika) a dovednosti (logika, schopnost argumentace). Důležitým aspektem přijímacího procesu je též schopnost uchazeče prokázat, do jaké míry je schopen využít pedagogického přístupu a možností, jež mu Park Lane International School nabízí. Každý uchazeč následně podstoupí pohovor před výběrovou komisí vedenou ředitelem školy. Tato komise zároveň posuzuje a vyhodnocuje studijní výsledky daného uchazeče za poslední dva roky studií.
 • Každý uchazeč aspirující na to stát se součástí programu IB DP musí prokázat, že je připraven dostát vysokým nárokům, které na něj budou v průběhu tohoto programu kladeny.
 • Všichni uchazeči o stipendium musí absolvovat vstupní testy z anglického jazyka, matematiky a studijních předpokladů, a dále musí doložit svá vysvědčení a motivační dopis.
 • Udělení stipendia bude zváženo v případě, že kandidáti dosáhnou vynikajících výsledků ve vstupních testech. Stejně bude postupováno také u studentů, kteří jsou schopni prokázat úspěch v programu IGCSE, GCSE nebo jejich ekvivalentu v rámci jiného školního systému.

Pro více informací prosím kontaktujte  Karolínu Schreiberovou, tel: +420 603 489 369.

Více informací naleznete zde

V případě Vašich dotazů kontaktujte IB koordinátora Jana Čiháka